දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මොණරගල


පාරිභෝගික තෘප්තිය මිනුම් යෙදුම


ඔබගේ ප්‍රතිචාරය සමඟ ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය අපට උපකාරී වේ. ඔබගේ කාරුණික ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධයෙන් අපි වහාම පියවර ගන්නෙමු

Powerd By

Copyright © 2019-2020 District Secretariat - Monaragala : All Rights Reserved
Design & Developed By Lakshitha Dissanayaka (ICT Assistant)