දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - මොණරගල


පාරිභෝගික තෘප්තිය මිනුම් යෙදුම


ඉතා හොඳයි


හොඳයි


අසතුටු දායකයි


දුර්වලයි

Powerd By

Copyright © 2019-2020 District Secretariat - Monaragala : All Rights Reserved
Design & Developed By Lakshitha Dissanayaka (ICT Assistant)